KlimabevidstKirsten og Ole Strauss har solceller og luft-til-vand-varmepumpe, som dækker hele deres energiforbrug Kirsten og Ole Strauss har solceller og luft-til-vand-varmepumpe, som dækker hele deres energiforbrug

Brug webapplikationer til at hjælpe kommunens virksomheder og borgere med at reducere deres energiforbrug – til glæde for klimaet og pengepungen.

Klimabevidst.dk er udviklet til at hjælpe danske borgere og virksomheder, der ønsker at komme i gang med klimaarbejdet, men som savner viden omkring hvilke initiativer der findes, hvilken effekt de enkelte tiltag har og hvordan de kommer i gang.

Klimabevidst.dk findes i to versioner, der henvender sig til hhv. borgere og virksomheder i Danmark. Hver version er designet så indhold og udvalget af klimavenlige tiltag er tilpasset de pågældende brugere.

Begge versioner af Klimabevidst.dk er bygget op omkring 12 kategorier, som hver repræsenterer forskellige indsatsområder indenfor klimaarbejdet. Kategorierne dækker samlet over et stort udvalg af forskellige guides, som hver behandler et klimavenligt tiltag.

Alle guides er skrevet i et let forståeligt sprog og kræver ingen forhåndsviden, så alle kan komme i gang med klimaarbejdet. Kort sagt, klima i øjenhøjde af brugerne.

Hvem?

Borgere, små og mellemstore virksomheder, kommunale forvaltninger og institutioner.


Effekt?

Reduktion af energiforbrug og deraf afledt CO2- udledning. Øget lokal vækst og beskæftigelse-eks. klimaforbedringer på bygninger foretaget af lokale håndværkere.


Indsatsområde?

Klimawebapplikationer er et velegnet redskab til hjælpe brugerne med lidt eller ingen kendskab til klimaforbedringer hurtigt i gang ᾶ både med et høste lavthængende frugter og igangsætte større initiativer.

Styrker og muligheder?

  • Webapplikationer når ud til mange og er dermed omkostningseffektivt/lave løbende omkostninger. 
  • Hjemmesider er hensigtmæssige i formidlingen større mængder standardiseret viden
  • Kendt teknologi i både kommuner og blandt brugere
  • Hjemmesider kan både påvirke holdninger samt adfærd.
  • Kan nå ud til borgere såvel som virsomheder

Trusler og svagheder

  • Når kun ud til dem, der opsøger hjemmesiden/"passiv formidling"
  • Rammer ikke alle borgersegmenter
  • Det er vanskeligt at dokumentere en effekt i forhold til CO2-udledningen
  • 2 forskellige applikationer kan skabe ekstra udfordringer 

Ressourcer

Før

Opstart

Beskriv de effekter, som du ønsker opnået, sammenhængen mellem dette projekt og kommunens klima- og digitaliseringsstrategi samt sammenhæng til øvrige aktiviteter på området. 

Politisk sagsbehandling

På baggrund af en dialog med din afdelingschef udarbejder du sag til politisk behandling 

Kommunikation- samt kampagneplan 

I disse planer skal du blandt andet tage stilling til, hvordan du vil markedsføre projektet overfor din målgruppe. 

Vælg applikationer

Applikationerne ligger her og er begge gratis:


Under

Imens kampagnen kører kan du foretage delmålinger for at sikre, at applikationerne virker efter hensigten. 

Såfremt dele af målgruppen ikke anvender applikationen kan du overveje at iværksætte yderligere initiativer. Det kunne eksempelvis være mail eller sms direkte til brugerne, såfremt dette er muligt – eller øget markedsføring på kommunens hjemmeside.

Som klimamedarbejder kan endvidere beslutte at lade kampagnen kører ”ad flere omgange” med henblik på at lære undervejs og udbrede eller indsnævre målgruppen, således at den ønskede effekt opnås.


Efter

Ansvaret for evalueringsarbejdet ligger hos klimamedarbejderen. I forlængelse af arbejdet med evaluering kan du give tilbagemeldinger til relevante aktører, herunder brugere, øvrige kommunale medarbejdere samt til det politiske niveau. 

Der bør udarbejdes en orienterende sag til kommunalbestyrelsen indeholdende en opsummering af, hvilke effekter den kommunale klimamedarbejder vurderer, at der er blevet opnået i forbindelse med projektet.

Inspiration

Videoer

Se video om klimabevidst.dk ved at klikke her, hvis du har virksomheder som målgruppe. Klik her, hvis du vil inspireres af en video rettet mod borgere.

 

Klimabevidst

klimabevidst3

Klimabevidst.dk fremmer reduktion af virksomheders samt individer og familiers energiforbrug. Der er således dels tale om økonomiske gevinster for dem, der reducerer energiforbrug og dels tale om reduceret co2-udledning.

Det er relevant at fokusere på, hvorledes bolig- samt virksomhedsejerne kan udnytte energien mest effektivt. Webapplikationerne kan i den sammenhæng være velegnede til  dels at rådgive boligejere samt virksomheder om både ”rene” adfærdsændringer og om teknologisk understøttede adfærdsændringer, der fremmer en reduceret CO2-udledning. 

I forbindelse med reduktionen af energiforbruget kan der opnås afledte effekter i forhold til medarbejderne eller borgernes holdninger på klimaområdet. Ændrede holdninger skaber udgangspunktet for en mere langsigtet reduktion af fossile brændstoffer og deraf afledt CO2-udslip. Der kan derfor være en sammenhæng mellem kortsigtede gevinster forbundet med at følge de energiguides, som applikationerne indeholder, og langsigtede gevinster forbundet skabt som følge af holdningsændringer foranlediget af brugen af applikationerne.

Kontakt/Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os. Afhængig af, hvem du er, kan en eller flere af følgende personer
have viden med relation til din henvendlese:

klimabevidst thomas mikkelsen

Thomas Mikkelsen


Klimabevidst, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens

Telefon: 31507404

Projektet har administrativ placering på Københavns Institut, Institut for Statskundskab, som du kan finde her.